Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Dinka Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Dinka Dictionary

Kaliponia
Thuɔŋjäŋ
abior
acuk
acïnic
adheer
adit
adït
agen
aguek
ajith
akaja
akaja-weeth
akoon
akup
akuthap
aköl
akölë
akɔl
akɛɛn
ala
alanh kumkum
alath
alip
amil
amuc
anyatheth
apïr
athiin
athoon
athör
awuthuth
ayup
aŋɔu
aɣau
ba
baai
baar yɔu
bafora
bam
bath
bathala
bertukan
biny
biɛm
buɔt
bɛ̈t
cam
car
ciët
ciɛn
cök
cɔl
dap
dhetem
dhienh
dhiëc
dhorou
dieer
dikconari
dit
diäk
diɛɛr
dom
dɔl
galam
gatar
gath
gric
guak
jerdak
jot
jou
jɔɔk
ke
kedaŋ
kedhie
kek
kiër
kudual
kueen
kuel
kuura
käu
kɔmbiotar
kɔɔr
laak
lar
lem
luk
län
maalaga
mango
mathiaŋ
mek
meth
miak
mihadda
miir
miɔc
miɔny
miɛth
mus
muɔɔth

mɔu
mɛth
mɛ̈nhë
najar
nhiaar
nhiɛɛr
nom
nuan
nya
nyan
nyaŋ
nyin
nyuc
nyïn
nɔy
ok
pan
piaar
piɔl
puɔc
pɛɛi
raan
rec
reeth
riai
rin
riɔk
riɛm
rou
ruɔk
rɛth
sabun
shok
sura
taiara
teen
telbidhion
telepun
thar
thiek
thiäär ku bɛ̈t
thiäär ku dhetem
thiäär ku ŋuan
thiäärdhetem
thiäärdhorou
thiäärdhoŋuan
thiäärŋuan
thiɛ̈rrou
thok
thooc
thou
thuin
thɔk
thɔrɔl
tiɛm
tiɛŋ
toŋ
trumbil
tïk
tïŋ
tök
tɛɛm
wal
war
wec
wek
weu
weŋ
wic

yen
yic
yin
yïk
ëtënë
ŋuan
ŋäär
ŋɛk
ɣa
ɣaal
ɣei
ɣɔ̈n
ɣɛn
.